teisipäev, 22. august 2017

Mikitamäe koolipere suured ja väikesed õpivad ning arenevad läbi ühiste tegevuste

Aktiivne õpilasesindus, koolis ühiselt korraldatavad üritused, kogukonna ja ettevõtjate kaasamine õppekeskkonna kujundamisse ja õppesse on näited, kuidas Mikitamäe kool lastele koolis sõna ja vastutust annab. Mõte teha kogu koolis ühtselt koostööd, lõimida erinevaid aineid, vahetada kogemusi ja teadmisi kolleegidega, õppida üksteiselt, õpetada üksteist, olla avatud ja kaasata väljaspoolt kooli inimesi õppetegevust toetama on osa „Ettevõtliku kooli“ haridusprogrammist, millega Mikitamäe kool on liitunud. Selle raames on toimunud kaks koostööpäeva ja ettevalmistus käib kolmanda läbiviimiseks.

Kõigi nende tegevuste eesmärk on aga ühine – et kooliuksest astuksid välja noored, kes on valmis seisma silmitsi päriseluga, lisaks teadmistepagasile kaasas ka praktilisemad kogemused, julgus, ettevõtlikkus ja kohanemisvõime igas olukorras. Selliste omaduste kujundamine eeldab aktiivset hoiakut õppetöös, see tähendab mitte ainult teadmiste edastamist ja nende kontrolli, vaid et lastel võimaldatakse ise otsustada, antakse neile võimalus kaasa rääkida, kaasatakse neid ürituste planeerimisel ja korraldamisel ning jäetakse ruumi ka eksimustele.

Mikitamäe kooli direktori Karin Sontsi sõnul on noorte ettevõtlikkuse arendamine tänapäeval väga oluline, sest see aitab edaspidises elus toimetulekul. „Me tahame arendada noortes julgust oma arvamust avaldada, enda eest seista – selleks on Mikitamäe koolis õpilasesindus, julgust esineda – selleks korraldame Solistide kontserti ja õpilasfirmade laata, julgust otsuseid teha ja vastutada – selleks laseme neil üritusi organiseerida,“ selgitab Sonts.

Näiteks lõid Mikitamäe kooli ettevõtlikud tüdrukud vahva algatuse, kus võtsid vaevaks õpetada enne tundide algust noorematele õpilastele ja eakaaslastele laulumänge ning seltskonnatantse. Üheskoos on tantsitud ja lauldud „Lapaduud”, „Me lähme rukist lõikama” ning „Rikka ja vaese puu mängu”, „Nõianeitsi” ja muud toredat ning populaarset.


Ühise laada korraldamise mured ja rõõmud annavad kogemuse

Mikitamäe koolipere iga-aastane jõululaat vallamajas on tore näide üritusest, mille korraldamise on kogu koolipere ühiselt oma südameasjaks võtnud. Õpilasesinduse ettepanekul ja eestvedamisel ning õpetajate suunamisel on ürituselt saadava emotsiooni lisaväärtuseks ettevalmistustega omandatud kogemused. Selleks jaotati eelmisel aastal ülesanded tervele koolile nii, et igale klassile jätkus vastutust ja ruumi ettepanekuteks, tehti valla kultuuritöötajaga kokkulepe ürituse reklaamimiseks maakonnalehes ja veebilehtedel, paluti kooli kokal valmistada suupisted ning kaasati lapsevanemad toodete valmistamisse ja müümisse.

Laada meelelahutuse eest hoolitsesid üllatusprogrammiga 3.-4. ja 6. klassi õpilased näidendi ning
ühise jõulupopurrii laulmisega. Mikitamäe kooli minifirma Pärand koos käsitööõpetajaga viis läbi käelise tegevuse õpitoad, 8.-9. klassi õpilased tegid kohviku ning 4.-6. klassi õpilased korraldasid Jõululoterii. 1.-3. klassi õpilased koos vanematega organiseerisid müügiks pirukad, koogid ja omavalmistatud asjad.

Laadal oli ka heategevuslik aspekt - üks protsent müügitulust kulus kooliõue pingpongilaua meisterdamiseks. Kohe algav õppeaasta toob kaasa järgmise laada korraldamise, kus kindlasti on ruumi uuendustele, mille lapsed ise välja pakuvad.

Kooli aktiivne õpilasesindus on koos aktiivsete õpilastega korraldanud koolis ka erinevaid teemanädalaid ja temaatilisi viktoriine, milles pannakse proovile teadmised Eestist, sõbrapäevaga seonduvast, vastlapäevast ja muustki. Lisanduvad ka võistlused. Samuti on õpilaste eestvedaja Lisette Tammisto sõnul koolis käinud rääkimas kooli vilistlased Annela Laaneots ja Kaisa Hälvin, riigikogust Liina Kersna, Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja ülemsootska Aarne Leima.


Majandusõppe teevad praktiliseks ja põnevaks õppekäigud ning spetsialistide osalemine

Ettevõtlikkus on ettevõtluse aluseks, aga kõigist ettevõtlikest noortest ei saa ega peagi saama ettevõtjaid. Siiski peetakse Mikitamäe koolis majandusteadmiste andmist ning praktika osakaalu ettevõtlusõppes oluliseks, sest need teadmised ja kogemused kuluvad edasises elus marjaks ära igal inimesel. Majandusõpetus on kooli õppekavas 7. klassis, kuid arusaadavalt ei saa õpetaja olla spetsialist kõigis valdkondades. Seetõttu kaasatakse õppetöösse ka kogukonda. Majanduse ja ettevõtluse praktilist poolt tutvustavadki ettevõtjad, lapsevanemad ja vilistlased, kes käivad tundides oma tegevustest rääkimas ning külastatakse ka erinevaid ettevõtteid.

Eelmisel õppeaastal käivitus koolis projekt, kus 1.-3. klassi lapsevanemad korraldasid ühel päeval õpilastele õppekäigu kas oma töökohas või mõne huvitava praktilise töötoa muus põnevas kohas.

Lisaks saavad õpilased katsetada ettevõtlust läbi minifirmade programmi. Eelmisel õppeaastal tegutsesid kaks koolis loodud minifirmat: Pärand ja Kattai. Värskas toimunud õpilasfirmade laadal "Üle piiri turundus" pälvis tüdrukute minifirma Pärand žürii eripreemia pärandkultuuril põhinevate toodete valmistamise eest ning Seto Käsitüü Kogu eripreemia erinevate seto traditsioonilise käsitöö tehnika kasutamise eest toodete valmistamisel. Pärnus toimunud õpilasfirmade laadal premeeriti minifirmat parima väljapaneku auhinnaga. Kattai teeb ilusaid puidust tooteid.


Koostöös kogukonna ja kohalike ettevõtjatega valmis liiklusväljak

Kogukonda ja ettevõtjaid on rakendatud ka õppekeskkonna loomisse. Et tagada lastele tingimused järjepideva liikluskasvatuse andmiseks ning liikluskasvatuslike ürituste korraldamiseks nii koolis kui ka kogukonnas, sooviti üheskoos kogukonna ja ettevõtjatega kooli territooriumile rajada uhke liiklusväljak. Eelmise aasta sügisel valmisid "Liiklusvankri" projekti kaudu tehnoloogiaõpetuse tundides liiklusmärgid. „Puitmaterjali liiklusvahendite valmistamiseks hankisime kohalikelt ettevõtjatelt. Talvel toimus kooli ja lasteaiameeskonna ühine sisekoolitus, et lõimida liikluskasvatuse teema kooli ja lasteaia õppekavasse,“ tutvustab Karin Sonts projekti. „Kevadel alustati läbirääkimisi ehitajaga ning suve lõpul alustati ehitusega. Kogukonna talgupäeval oktoobris tehti liiklusväljakul viimased korrastustööd. Kuigi palju on veel teha ja plaanid suured, korraldasime eelmise aasta novembris liiklusväljaku uhke avamispeo koos isadepäeva läbiviimisega!“

Artikkel valmis koostöös ettevõtlusõppe programmiga Edu ja Tegu, mida toetab Euroopa Sotsiaalfond.

teisipäev, 15. august 2017

Hariduskonverents "Heaolust õpihuvini"

5.–6. detsembril 2017 Tartus 
VSpa konverentsikeskuses (Riia 2)

Konverentsi teema on õppija ja õpetaja heaolu koolis ning seda toetavad sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused. Arutame, kuidas äratada ja hoida huvi ja õpirõõmu ning miks turvaline ja emotsionaalselt soe keskkond on tulemusliku õppimise eeltingimus.

Konverentsi kava*

Teisipäev, 5. detsember

1010.15 Konverentsi avamine
10.15–12.15  Eesti õpilaste heaolu Eesti ja rahvusvaheliste uuringutulemuste kontekstis
Kust tuleb koolirõõm, mis paneb õpetaja silmad särama?  Kirsti Rumma, Tallinna Tehnikaülikool, ja Merlin Linde, Tallinna Ülikool
Eesti õpilaste heaolu OECD uuringu taustal, Tue Halgreen, OECD’s Early Childhood and Schools Division
Eesti õpilaste heaolu PISA uuringu põhjal, Karin Täht, Tartu Ülikool
Eesti õpilaste heaolu rahuloluküsitluste põhjal, Aune Valk, Haridus- ja Teadusministeerium
12.1513.15 Lõuna
13.1514.50 Mitmekeelne õppija ja -kultuuriline kool
Kaasav koolikliima ja õppekeskkond, Paul Downes, Dublin City University
Keelekümblus kui arengut toetav õppekeskkond, Sandra Anon, Haabersti Vene Gümnaasium
Erinev kultuuriruum, sama suur koolirõõm, Iiri Saar, Tartu Descartesi kool
14.5015.20 Kohvipaus
15.20–15.40 Välishindamise aktuaalseid küsimusi, Kristin Hollo, Haridus- ja Teadusministeerium
15.4016.40 Õpilase hääl
Paneelarutelu: põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste vaade kooliga rahulolu ja õppimise seostele. 
16.4017.00 Kokkuvõte esimesel päeval arutatust

Kolmapäev, 6. detsember

9.3011.40 Motivatsioon kui õppimise vundament
Motivatsiooni areng põhikoolis, Anna-Liisa Jõgi, Haridus- ja Teadusministeerium
Kuidas teha iseseisvat ja motiveeritud õppijat? Ülle Matsin, Viljandi Gümnaasium,  ja Martin Peters, Niekée kool, Holland
Gümnaasiumiõpilaste sotsiaalse pädevuse arendamine, Triin Peitel ja Anni Tamm, Tartu Ülikool
Õpi- ja töömotivatsioon mängu kaudu, Kaspar Kruup, töödisaini labor VIVIC
11.4012.30 lõuna
12.4014.10 Paralleelsessioonid: suhted mõjutavad õppimist ja õpetamist
·        Õpilane ja õpetaja: emotsionaalset heaolu ja õpihuvi toetavad meetodid
Keret Altpere, TERA kool
Lii Kaudne, Tartu Miina Härma Gümnaasium, Vaikuseminutite programm
Maria Erss, Tallinna Ülikool
·        Kool tervikuna: sotsiaal-emotsionaalselt toetava õpikeskkonna kujundamine
Liisa Ringo, Avatud Kool
Martti Marksoo, Rakvere Reaalgümnaasium
Triin Peitel, Tartu Ülikool
·        Koolijuht ja õpetajad: heaolu ja õpihuvi teadlik loomine ja levitamine
Toomas Kink, Raatuse kool
Tue Halgreen, OECD
Aune Valk, Haridus- ja Teadusministeerium
·        Kool ja kogukond: uskumused õppimise kohta mõjutavad rahulolu kooliga
Merle Ööpik, Tartu Tamme Gümnaasium
Urmo Reitav, Viljandi Hariduse Arengufond
Grete Arro, Tallinna Ülikool
14:20–14:40 Tulevik, mida me tahame, Anto Liivat, Intelligentne Grupp OÜ
14:4015:00 konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

* Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

Korraldajad ei taga konverentsil osalejatele majutust, kuid Tartu hotellhotell Dorpat ja VSpa hotell pakuvad soodushinda, kui broneerimisel kasutada märksõna "hariduskonverents". 
NB! VSpa hotellis märksõnaga broneerimine kuni 23. oktoobrini, Tartu hotellis ja Dorpatis kuni 5. detsembrini.
Lisainfo: Kädi Alanurm, kadi.alanurm@innove.ee; Inga Kukk, inga.kukk@ut.ee